આવો આપણે બધા ભેગા મળી ને ભારત ની સ્વચ્છતા વધારીએ..!!! તો જોડાઓ પટેલવાડી સૌરાષ્ટ્ર લેઉવા પટેલ સમાજ ના "સ્વચ્છ ભારત અભિયાન" સાથે...

OUR EVENTS

Leuva Patel Community is Well Known For Hard Work

2
OCT

Upcoming Events ( "જાગો યુવાન" સેમીનાર )

Shahid Veer MangalPande Hall Nikol, Jivanvadi.
22-09-2017
8.15 Onwards
Read More
30
NOV

Completed Events ( Bike Rally )

Bapunagar, IndiaColony, Hirawadi, Nikol ,Viratnagar
30-12-2014
08.00am To 12.00pm
Read More
99

MEMBER

32

EVENTS

48

ACTIVITIES

07

SERVICE

OUR ACTIVITIES

Leuva Patel Community is Well Known For Hard Work

Widow And Orphan Women

from the year 1982, Community helps destitute widow and sisters. For poor children community provides food and education.

More

Samuh Wedding

Trust organizes “SAMUH LAGNA” since 1983. Main reason behind it was to cut the costs of time and money in wedding.

More

Ayurvedic Hospital

Ayurvedic Hospital and Research Centre is a unit of Medical Sciences, providing Ayurvedic care research and the manufacturing.

More

Business College for Women

Education for girls and women was initially provided within the family, by local schools and public elementary schools,

More

Play Group

Play group was started in the year 1980. A nutritious breakfast as well as sports equipment’s provides to children’s free education system.

More

Modern Computer Lab

An differs from a computer lab in that usage of a computer lab is generally free for those with access, while Internet cafés charge for computer use.

More

Book Publication

Publishing is the process of production and the activity of making information available to the general public. In some cases authors may be their own publishers

More

Women Association

By our organization for girls welfare and women association provides sewing class,Embroidery class, computer class, handicraft workshop, pickled classes,and mango juice, etc.

More

Prize Distribution Ceremony

The Prize Distribution ceremony is always an occasion to celebrate the achievements of Vidyanians who have attained excellence in co-curricular spheres through dedicated hard work

More

Shree Hardasbapu Patel Samaj Kalyan & Kelavni Trust

“Shree Hardasbapu Patel Samaj Kalyan & Kelavni Trust” – Patelwadi, Ahmedabad is maternal trust of Saurashtra Leuva Patel community doing Social welfare, educational & other service activities.

              

GALLERY OF OUR EVENTS

CONTACT US